Make your own free website on Tripod.com
Home | KANAK-KANAK RIANG KANAK-KANAK CEMERLANG | SYARAT KEMASUKAN | KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN | KURIKULUM PRASEKOLAH BESTARI IPKS | GALLERI | LEARNING STATION | KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN | AKTIVITI SEPANJANG TAHUN | PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK | Hubungi kami ! | PEKELILING PRASEKOLAH

PRASEKOLAH BESTARI INSTITUT PERGURUAN KENINGAU SABAH

PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Bahagian ini akan menyediakan beberapa maklumat yang berguna untuk tatapan awam dan ibu bapa yang ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak .

1. PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK  

 

1.     Pengesanan  Perkembangan Kanak-kanak Keperluan khas

    

 

  • Semua kanak-kanak adalah istimewa dan unik
  • Cara pengajaran dalam bilik darjah juga perlulah disusun dan dirancang untuk memenuhi keperluan murid – murid yang berbeza.
  • Guru perlu melihat murid secara individu yang berbeza
  • Cara terbaik seorang guru mengenalpasti perkembangan murid dalam bilik darjah adalah dengan melihat perkembangan murid secara menyeluruh – akademik ( kognitif), fizikal ( motor halus & kasar ), sosial, rohani dan psikologi.
  • Kanak-kanak berkeperluan khas perlu diberi bantuan  dalam bilik darjah.
  • Guru yang tidak mahir perlu mendapat bantuan untuk membimbing kanak-kanak keperluan khas.

 

    

1.1 Keperluan Khas

 

        Limitation on a person’s functioning restricts the individual activities.

        Sensory and physical disabilities

- visual ( vision problem ) 

- hearing impairment ( menggunakan pendekatan oral – membaca bibir) atau pendekatan manual – isyarat tangan )

        Physical  disorders

-  cerebral palsy  ( spastic)

-  epilepsy

        Mental  retardation

-  masalah mental ( intelektual) /  IQ rendah

        Speech and language disorders

-  masalah menyebut perkataan

-  masalah suara ( terlalu kuat, garau, nyaring, terlalu rendah )

- bahasa berulang-ulang ( Fluency disorders)          

- masalah memahami arahan secara oral

- masalah memberi respon  dalam komunikasi

- masalah mencari tata bahasa yang sesuai dalam komunikasi

        Emotional and behavioral disorders

- masalah pergaulan

- autisme

- agresif

- kemurungan ( mood disorder)

- ketakutan  ( fear)

- cemas ( anxiety)

        Kanak-kanak pintar cerdas

- mempunyai keupayaan IQ lebih tinggi daripada kanak-kanak lain

   ( 120 > lebih )

-         menguasai sesuatu kemahiran lebih cepat daripada kanak-kanak lain

-         lebih berdikari dalam aktiviti p & p

-         mempunyai keupayaan memberi fokus kepada aktiviti p & p

-         mempunyai kepimpinan

-         dll

 

1.2 Punca keadaan di atas disebabkan oleh

        Faktor genetic

        Persekitaran

        Kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran  biasanya:

a. di bawah keupayaan normal atau lebih normal dari kanak-kanak lain

          b. mempunyai masalah sekurang-kurangnya satu atau      lebih mata pelajaran akademik

          c. masalah kesihatan yang tidak dapat dikenalpasti puncanya

 

1.3 Pengesanan (Screening)

 

Cara saintifik dan sistematik mengesan sama ada kanak- kanak memerlukan bantuan semasa sesi p & p di bilik darjah .

 

1.4 Proses Pengesanan

 

        Mengenalpasti kanak-kanak keperluan khas

        Mengumpul maklumat  

-         kesihatan  kanak-kanak

-         kesihatan ibu bapa

-         penglihatan, pendengaran, tingkah laku  dll

        Memproses maklumat / data

        Menganalisis maklumat  / data

        Mengambil tindakan susulan

        Dilakukan secara sekali atau berperingkat-pringkat  (periodical)

 

1.5 Alat Pengesanan

 

        Ujian khas menggunakan instrument

-         Debver Developmental Screening Test (DDST) – lahir-6 tahun

-         Batelle Developmental Inventory (BDI) – lahir – 8 tahun

-         Wechler Preschool & Primary Scale of Intelligence ( WPPSI-R)

-         DIAl-R

-         BRIGANCE  K and 1 – prasekolah – tahun 1

        Pemerhatian

-         senarai semak

-         rekod anekdot

-         rekod berterusan

-         time sampling

-         soal selidik ibu bapa / penjaga

        Portfolio murid-

         -    Guru akan menyimpan contoh hasil kerja murid,

              sama ada tulisan, lipatan, bahan projek dll untuk

              melihat perkembangan tertentu murid ( cth. emosi,

              motor halus, sosial dan kognitif)

-         hasil kerja murid disimpan dalam fail khas yang dipanggil portfolio.

        Kesihatan ibubapa murid

 

 

 

 

SOALAN

1. Apakah kepentingan pengesanan kepada guru prasekolah ?

2. Apakah cara yang paling sesuai bagi guru menjalankan pengesanan perkembangan di prasekolah. Berikan cadangan dan  langkah-langkah mengikut situasi  keperluan khas.

3. Apakah data / maklumat  yang anda perolehi berasaskan pengesanan hasil kerja ( portfolio) kanak-kanak ?

 

 2. Pemerhatian Sebagai Satu Cara Pengesanan 

        pemerhatian perlu dijalankan berasas matlamat tertentu

        soalan-soalan yang perlu difikirkan ..

-         kenapa pemerhatian itu dijalankan

-         apakah objektif yang hendak dicapai

-         apakah situasi yang sesuai untuk mengumpul maklumat (setting)

-         apakah focus perkembangan yang hendak diperhatikan

     ( perkembanagn fizikal - motor halus, kasar,

       bahasa, tingkahlaku  bermasalah, kesihatan …)

-         bagaimana merekod maklumat

-         siapa diperhatikan ( individu, kumpulan, beberapa kanak-kanak ..)

-         bagaimana maklumat hendak direkod ( senarai semak, rekod anekdot ..)

-         apa yang perlu dilakukan semasa membuat pemerhatian

-         terdapat perubahan tingkahlaku semasa diperhatikan?

-         Berapa lama masa diperlukan untuk membuat pemerhatian

-event sampling – perlukan masa yang lama

                   - time sampling – masa yang pendek sahaja

 

2.1                         Matlamat pemerhatian

          -    Antara matlamat membuat pemerhatian :

-         sebagai satu latihan professional

-    pengalaman

-         mengenalpasti tingkah laku kank-kanak

-         membuat keputusan  contoh kesesuaian perabut dalam kelas, alat permainan, ruang dll

-         keberkesanan pengajaran dan pembelajaran

        Objektif pemerhatian perlulah  bersesuaian dengan persekitaran dan  sumber

 

2.2 Pendekatan pemerhatian

        Terdapat pelbagai cara melakukan pemerhatian :

-         participant observation – terlibat dengan sample

-         without being seen – behind mirror

-         in distance – present in the situation

-         jarak dekat – cth . mengesan pertuturan murid

pemerhati perlu mencatat dan bersemuka dengan kanak-kanak untuk mengumpul maklumat dengan tepat dan jelas.

2.3  Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerhatian

        sensitive dengan situasi dan keadaan emosi kanak-kanak

        personaliti pemerhati

        pengaruh setting – bahan , persekitaran , ruang …dll

 

2.4 Apa yang hendak dilakukan semasa membuat pemerhatian

        memilih kedudukan  yang sesuai

        membuat catatan

 

2.5 Ralat dalam pemerhatian

 

        silap merekod peristiwa yang melibatkan tingkah laku

        tidak cekap mencatat maklumat ( tidak dilakukan serta merta)

        menambah maklumat yang tidak wujud

        keletihan dalam pemerhatian

        gangguan cth .  bunyi dari persekitaran

        ketidak selesaaan

        personaliti pemerhati ( cth. perihatin & sabar?)

        sikap bias  ( biases) dalam pemerhatian

        kesesuaian tempat / situasi

 

2.6 Pemerhatian individu dan kumpulan

    

          Kumpulan

- sekumpulan kanak-kanak yang mempunyai matlamat

  yang sama   dan homogeneous  ( umur dan tahap

  perkembangan )

- sulit mencatat perbualan

- sesuai menggunakan rakaman video

- untuk 2 kanak-kanak – perhatian mestilah silih berganti

  sepanjang masa.

- sesuai untuk memerhatikan tingkah laku dalam

  kumpulan dan bukan individu .

 

Komponen kumpulan

        karakter ahli kumpulan ( member characteristic) – umur , bangsa ,  etnik , budaya dan agama .

             - ianya mempengaruhi output  aktiviti dalam   

               kumpulan .

        tingkah laku ahli  ( member behavior)

        tingkah laku kontekstual ahli – hubungan antara ahli  kumpulan sebagai satu sistem ( norma)

              

2.7 Langkah-langkah pemerhatian

        tentukan perkara yang hendak diperhati

        merekod maklumat dengan lengkap

        merekod serta merta semasa pemerhatian

        hadkan satu rekod untuk 1 peristiwa sahaja

        rekod fakta yang tepat dan tidak membuat interpretasi

        rekod peristiwa positif dan negative

 

2.8 Kaedah pemerhatian ( methods)

        kaedah bermaksud ‘ how to do it '  dan seluruh proses yang terlibat dengan pemerhatian, prosedur  pemerhatian

- tingkah laku – behavior

          - setting dan situation

        normal dan tidak formal

-         normal – dilakukan secara teratur, terancang dan sistematik

-         tidak formal - melalui aktiviti dan situsai semasa

 

Teknik / kaedah  merekod dan membuat pemerhatian tingkah laku

 

        penulisan narrative ( narrative description)

-         menggunakan huraian yang panjang dan terperinci

-         on the spot

-         khusus kepada tingkah laku

-         tanpa gangguan,  interpretasi  atau penilaian

-         boleh dilaksanakan melalui video, audio atau pemerhatian terus

-         cth:

        

                   masa: 9.20 pagi : Ali tiba lebihkurang 35 minit setelah rakan-rakan lain tiba di sekolah . Ia meletakkan begnya di rak beg dan terus berdiri di sebelah rak beg dan melihat  rakan-rakannya . Ia melihat rakan dan keadaan persekitaran bilik darjah. Ia tidak bergerak selama 1 minit . Ia hanya mengerakkan matanya selama ia berdiri dan melihat terus ke arah rakan-rakannya melakukan aktiviti dalam bilik darjah .

tamat : 9.22 pagi

 

               

              kebaikan penulisan narrative

-         gambaran penuh tentang peristiwa sebenar

-         menjadi data mentah yang boleh diguna semula

-         mencatat perbualan yang berguna untuk penilaian

           kelemahan

-         memerlukan masa dan tenaga yang lama

-         data perlu diproses untuk mendapat maklumat

-         teknik skala tidak digunakan untuk mencatat ulangan tingkah laku

-         memerlukan kecekapan mencatat dan memerhati

 

        time sampling

-         pemerhati mencari satu masa tertentu  dan tingkah laku yang sesuai untuk dijadikan sample

-    pemerhatian yang bertujuan untuk mencatat kekerapan sesuatu tingkahlaku berulang / berlaku .

     Contoh tingkah laku yang diperhatikan ialah seprti bergaduh , bertengkar dan  panas baran ( aggresif) Tingkahlaku yang diperhatikan pada masa itu  merupakan 'samples'

-    Memberi maklumat yang terperinci berkaitan tingkahlaku yang diperhatikan . .

-         cth. Dalam kelompok 15 murid, pemerhati akan memperuntukkan selama 3 minit untuk setiap kanak-kanak sehingga semua kanak-kanak di buat pemerhatian.

-         biasanya menggunakan senarai semak / koding dan mudah digunakan semasa membuat pemerhatian .

          kebaikan

-         mudah digunakan khusus untuk pelbagai tingkahlaku

-         tidak memerlukan belanja tinggi

-         jimat masa

-         data mempunyai kebolehpercayaan tinggi

        event sampling

-         pemerhati memillih event/ tingkah laku sebagai sample  untuk diperhati  semasa membuat pemerhatian Cth : tingkah laku sosial

-   Cara ini digunakan sekiranya sesuatu tingkah laku itu tidak selalu dipamerkan oleh murid semasa time sampling dilakukan.

-   Pemerhati biasanya akan menunggu berlakunya 'tingkah laku ' yang hendak diperhatikan berlaku dan mencatat peristiwa tersebut untuk dianalisis.

-         maklumat boleh ditulis secara naratif atau menggunakan koding

     ( senarai semak )

-         catatkan sama ada event / tingkah laku wujud dalam masa pemerhatian

-         tingkah laku yang tidak menjadi  focus tidak diambil kira ( senarai semak ) , namu jika menggunakan  penulisan naratif semua perkara perlu dicatat

  •   rekod anekdot

-         maklumat murid di rekod secara berterusan mengikut tahap dan boleh disambung oleh guru lain.

-         melalui pemerhatian terus

-         mencatat tingkahlaku murid sama ada normal atau bermasalah

-         catatan pemerhatian diasingkan dengan tafsiran.

-         pemerhati hanya perlu memerhati dan mencatat tingkah laku murid yang wujud  pasa masa pemerhatian.

-         mencatat perubahan yang berlaku dalam tingkah laku murid

-         membantu guru memahami  perkembanagn murid dari semasa ke semasa

 

        rekod frekuensi

-         merekod tingkah laku murid menggunakan frekuensi. ( mencatat / sebagai kekerapan )

-         mudah digunakan dan ditafsir

-         menyediakan maklumat/ data yang mudah difahami

-         carta bar. cth : 20 % ali terlibat dengan aktiviti koperatif, 30% solidarity  dan 50% secara unoccupied

 

        rekod harian

-         mencatat perkembangan murid  bagi satu jangka masa yang panjang.

-         tertumpu kepada tingkah laku yang baru berbanding yang sedia ada ( perkembangan)

-         step by step progress over a period of time

-         satu cara yg informal

 

        senarai semak ( check list)

-         specific behavior

-         given content- sebahagaian daripada tingkah laku itu wujud dalam pemerhatian

 

        skala  ( rating scale)

-         menggunakan skala cth: cemerlang, sangat baik, baik,

     sederhana, lemah

 

    

 


Prasekolah Bestari Institut Perguruan Keningau Sabah